Krótkie omówienie ustawy deweloperskiej

Krótkie omówienie ustawy deweloperskiej

1 września 2017 Wyłącz przez Mieczyslaw

Ustawa deweloperska to dokument pochodzący z 16 września 2011 roku i obowiązujący od 2012 roku. Jego prawidłowa nazwa to ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W poniższym tekście znajdziesz jej omówienie z naciskiem na najistotniejsze kwestie dla klientów deweloperów.

Ustawa deweloperska w wielkim skrócie

Zanim dojdzie do podpisania ważnej dla obu stron transakcji umowy deweloperskiej, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa każdy deweloper jest zobowiązany do przedstawienia klientom tak zwanego prospektu informacyjnego. Jest to zbiór dokumentów, z których nabywcy dowiadują się o tym z użyciem jakiej technologii wybudowano nieruchomość. Poza tym dostarczane są im informacje o tym, czy przypadkiem przeciwko wybranemu deweloperów nie toczy się żadne postepowanie sądowe powiązane z jakakolwiek egzekucją. To bardzo istotne kwestie, których nie wolno ignorować! W ramach prospektu informacyjnego klienci dowiadują się jaka zabudowa może zostać stworzona dookoła ich nieruchomości. Często od tej wiadomości zależy ostateczna decyzja kupujących.

Ponieważ niewielu osobom będzie odpowiadało sąsiedztwo np. fabryki lub kurzej fermy. Ważne są także te części prospektu, które dotyczą warunków ewentualnego odstąpienia od umowy podpisywanej z deweloperem. Istotniejszą informacją jest fakt, że ustawa wprowadza obowiązek tworzenia umowy deweloperskiej jako aktu notarialnego. Ustalenia pomiędzy osobami kupującymi, a deweloperem zapisywane w formie dokumentu muszą zostać stworzone z udziałem notariusza. To zabezpieczenie dla nabywców praw do nieruchomości. Niestety oznacza ono znacznie wyższe koszty zawarcia samej umowy. Jednakże według przepisów nabywcy nie musza ponosić 100% opłat za usługę notarialna.

Dzielą się jej kosztami z deweloperem. Droga prawna do nabycia nieruchomości nie jest krótka. Po zawarciu wspomnianej umowy deweloperskiej trzeba wystąpić z wnioskiem o wpis nowych właścicieli budynku w Księgach Wieczystych. Decydując się na nabycie nieruchomości nikt nie obejdzie konieczności uiszczenia określonej kwoty pieniędzy za budynek lub apartamenty na sprzedaż mokotów. Jednakże zapłaty tej nie oddaje się do rąk dewelopera, tylko przelewa na odpowiedni numer rachunku powierniczego określany jako mieszkaniowy. To bardzo dobre rozwiązanie, które daje poczucie bezpieczeństwa. Ponieważ zdarza się, że dochodzi do upadku biura deweloperskiego. Wtedy oznacza on, że wybrany deweloper zbankrutował.

Pojawiają się roszczenia od wszystkich jego kontrahentów. Jednakże nie trzeba wpadać w panikę, ponieważ to z wspomnianego mieszkalnego rachunku bankowego będą pokrywane roszczenia nabywców sprzedawanych budynków. Warto zapoznać się z szczegółami ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zanim podejmiemy się inwestycji i współpracy z deweloperem. Nieznajomość prawa szkodzi, to maksyma która boleśnie dotyka niedoinformowane osoby. Lepiej być świadomym swoich obowiązków, praw i przywilej wynikających z polskiego prawa. Bez względu na to, jak dobra może być relacja miedzy deweloperem a potencjalnymi nabywcami nie wolno tracić czujności. Proces inwestycyjny nie jest zabawą, a poważna sprawą. Przeznaczając oszczędności życia na nabycie praw do nieruchomości trzeba działać zgodnie z przepisami i pilnować by wybrane biuro deweloperskie na żadnym etapie nie oszukiwało.

www.kotel.com.pl